Subscribe to Adviezen Feed

Adviezen

Er zijn 47 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1 - 10 van 47 resultaten

GREVIO wees België in een evaluatieverslag betreffende de uitvoering van de Conventie van Instanbul (2020) op gebrek aan aandacht voor geweld tegen vrouwen. Meer concreet wijst GREVIO op het tekort aan aandacht voor het fenomeen van intrafamiliaal geweld en geweld tegen vrouwen tijdens een echtscheidingsprocedure bij, onder meer, de regeling van het gezags- en bezoekrecht en bemiddeling. Deze nota streeft ernaar de actuele problemen samen te brengen en gepaste aanbevelingen voor te stellen.

In de studie ‘Beeldvorming van vrouwen en mannen in de reclame in België’ werd, aan de hand van een opiniepeiling bij enerzijds vrouwen- en mannenorganisaties en anderzijds reclamemakers en marketeers, nagegaan waar beide groepen de grens ligt wat betreft vrouw- en man(on)vriendelijke reclame.

Het Instituut werd door de Commissie voor Justitie uitgenodigd om een advies uit te brengen met betrekking tot het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 190 van het Wetboek van Strafvordering betreffende de behandeling van de zaak met gesloten deuren bij seksuele misdrijven, nr. 1148, samengevoegd met het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering wat betreft de openbaarheid van de zitting bij de behandeling van strafzaken voor het vonnisgerecht, nr. 1054. 

In deze beleidsaanbeveling zet het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen uiteen op welke wijze de wetgever uitvoering kan geven aan het arrest nr. 2/2016 van 14 januari 2016 van het Grondwettelijk Hof.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft een aanbeveling gericht aan de federale regering om werkende mannen en vrouwen beter te beschermen tegen discriminatie op grond van gezinsverantwoordelijkheden.

Het Instituut beveelt aan om het Burgerlijk Wetboek aan te passen opdat de namen van beide ouders aan hun kinderen worden doorgegeven om zo een echte gelijkheid tussen vrouwen en mannen te waarborgen.

Op 8 maart 2022 publiceerde het Instituut, samen met andere mensenrechtenorganisaties, een opiniestuk over de specifieke kwetsbaarheid van Oekraïense vluchtelingen voor (seksueel) geweld. Bijkomend schreef het Instituut een advies over de noodzaak van specifieke projecten voor de ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen tegen seksueel geweld.

Het Instituut sloot het rapport 'De ervaringen van werknemers met vaderschapsverlof in België' af met enkele aanbevelingen met betrekking tot het vaderschapsverlof.

De Commissie voor Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Pensioenen van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het Instituut om advies gevraagd over het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidswet van 16 maart 1971 met het oog op het instellen van een echt recht om offline te zijn (55K 2307 001) en het wetsvoorstel betreffende het afmeldingsrecht (55K 1636 001).

Sinds 2007 publiceert het Instituut jaarlijks een rapport over de loonkloof tussen vrouwen en mannen. Dit rapport maakt duidelijk dat de loonkloof zoals die vandaag overblijft diep verankerd zit in de structuur van onze arbeidsmarkt – en in onze samenleving.

Pagina's

1 - 10 van 47 resultaten