Start van de interdepartementale coördinatiegroep van het nationaal actieplan tegen alle vormen van gendergerelateerd geweld (NAP) 2015-2019

21 april 2016

Op woensdag 20 april 2016 kwam de interdepartementale coördinatiegroep van het NAP 2015-2019 voor de eerste keer samen in de lokalen van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van de federale, gemeenschaps- en gewestelijke administraties die betrokken zijn bij de strijd tegen het gendergerelateerd geweld en wordt gecoördineerd door het Instituut. Hij moet instaan voor de opvolging van de uitvoering van het NAP 2015-2019, maar ook bijdragen aan het rapporteringsproces rond het Verdrag van de Raad van Europa over de preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, dat op 14 maart laatstleden door België geratificeerd werd.

De vergadering werd ingeleid door de staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs. Ze herinnerde daarbij aan haar engagement om gendergerelateerd geweld te bestrijden, en in het bijzonder het seksueel geweld. Ze wees ook opnieuw op de noodzaak van een gecoördineerde samenwerking tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten en om deze problematiek op een multidisciplinaire wijze aan te pakken. Tot slot benadrukte ze haar wens om tegen eind 2017 een voortgangsrapport voor te leggen over de uitvoering van het NAP 2015-2019, gecoördineerd door het Instituut.