Voorstelling Nationaal Veiligheidsplan

20 juni 2016

Op 7 juni 2016 werd het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) 2016-2019 officieel voorgesteld. Dit document wordt om de vier jaar door de ministers van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en van Justitie gepubliceerd en is de leidraad van de politiewerking.

Het NVP geeft de bijdrage weer van de geïntegreerde politie aan het veiligheidsbeleid dat door de federale regering wordt bepaald en in de Kadernota Integrale Veiligheid is opgenomen.

Dit Nationaal Veiligheidsplan beklemtoont de integrale en geïntegreerde samenwerking: enerzijds de 'geïntegreerde' samenwerking tussen lokale en federale politie en anderzijds de 'integrale' samenwerking tussen de geïntegreerde politie en haar partners van de veiligheidsketen.

In het NVP zijn 10 veiligheidsfenomenen vastgelegd waaraan de politiediensten en alle andere betrokken instanties tijdens de komende vier jaar bijzondere aandacht zullen besteden. Eén van de thema’s waar bijzondere aandacht moet aan besteed worden is de “geweldscriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie: intrafamiliaal geweld, seksueel geweld t.a.v. meerderjarigen, seksueel misbruik t.a.v. minderjarigen en discriminatie.