CEDAW

Het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen

Het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen (CEDAW) werd in 1979 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en is in 1981 van kracht geworden.

Het bevat een preambule en 30 artikels die het begrip discriminatie definiëren en die gericht zijn op het wegwerken ervan in alle aspecten van het openbare en het privéleven van vrouwen. Een aanvullend protocol laat privépersonen en verenigingen toe om zich tot het CEDAW-Comité te richten als ze menen het slachtoffer te zijn van een inbreuk  tegen het verdrag.  

Een jaar na de bekrachtiging en daarna in principe om de vier jaar moeten de lidstaten verslag uitbrengen over de toepassing van het Verdrag voor het CEDAW-Comité, dat uit 23 onafhankelijke experts bestaat en moet toezien op de toepassing van het Verdrag.

België bekrachtigde het Verdrag in 1985 en het aanvullend protocol  in 2004 en brengt om de vier jaar aan het Comité verslag uit over de toepassing ervan op nationaal niveau.

Het vijfde en zesde verslag werden samen in één document ingediend en bestudeerd tijdens een mondelinge hoorzitting op 21 oktober 2008. Het CEDAW-Comité formuleerde een aantal aanbevelingen.

In oktober 2012 diende België zijn zevende CEDAW-verslag in bij de Verenigde Naties. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen was belast met de coördinatie van de redactie van dit verslag, waarin de nadruk wordt gelegd op de systematische toepassing van de genomen maatregelen en de resultaten die werden verkregen bij de uitvoering van het Verdrag op alle machtsniveaus. Het vermeldt de wijzigingen in de wetgeving en de juridische en administratieve praktijk die verband houden met het Verdrag sinds de indiening van het vorige verslag.

Op 28 mei 2014 werd het antwoord op de aanvullende vragen ingediend. Op 28 oktober 2014 verdedigde België zijn verslag voor het CEDAW-Comité in Genève (toespraak). De aanbevelingen (Nederlandstalige versie) werden geformuleerd op 7 november 2014.